با اندازه دور کمر اضافه وزن خود را تشخیص دهید

یوسف نقیایی ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: یکی از توصیه های کلیدی به منظور کاهش وزن ارزیابی وضعیت بدنی است به طوری که شخص بتواند پی به وضعیت چاقی یا عدم چاقی خود ببرد و در صورت نیاز اقدامات ضروری را انجام دهد.

وی افزود: بهترین روش برای ارزیابی وضعیت بدنی استفاده از شاخص توده بدنی است که در آن نسبت وزن به مجذور وزن محاسبه می شود که اگر عدد بدست آمده بیش از ۲۵ باشد شخص دچار اضافه وزن یا چاقی است.

این کارشناس تغذیه در ادامه تصریح کرد: اگر در خانم ها این عدد بیش از ۸۸ و آقایان بیش از ۱۲۰سانتی متر باشد شخص دچار اضافه وزن وخصوصا چاقی شکمی است.

نقیایی خاطرن شان ساخت: روشی ساده تر برای تعیین تقریبی اضافه وزن و چاقی ، تفاوت بین قد با عدد ۱۰۰ است که محدوده وزن طبیعی را نشان می دهد: به عنوان مثال اگر فردی دارای قد ۱۷۰ سانتی متر باشد محدوده وزن طبیعی وی ۷۰ کیلوگرم خواهد بود.البته این عدد تقریبی بوده و برای تعیین دقیق باید از سایر روش ها استفاده کرد.