با دیدن این عکس گوشاتون درد می گیره!!

نمونه ای از تنبیه بدنی توسط خانم معلم!