برای موفقیت به نظرات دیگران اهمیت دهید

کار گروهی به عنوان یک نهاد مهم برای پیش بردن اهداف افراد در جامعه شناخته شده است،….

اسرار موفقیت  – مجله اینترنتی آتا ایران

 برای موفقیت به نظرات دیگران اهمیت دهید

مجید ابهری  رفتار شناس، اظهار داشت: کار جمعی تجربه‌ای است که
می تواند موجب انسجام، رشد، شکوفایی  و  بهره گیری از آراء دیگران باشد،‌
علاوه برآن کار جمعی باعث می‌شود تا افراد در جامعه با افکار و ایده‌های
جدید، نو و سازنده آشنا شوند و به آنان می آموزد که چگونه در چارچوب‌‌ها و
به صورت منسجم در جامعه قرار گیرند. 

 کار گروهی به عنوان یک نهاد مهم برای
پیش بردن اهداف افراد در جامعه شناخته شده است، علاوه بر آن جذب افراد
بیشتر در کار گروهی یا جمعی برای پیشرفت اهداف یک جامعه امری بسیار ضروری
است، اما نبود ثبات هم فکری بودن افراد، هماهنگی در بین افراد بویژه خود
رأی بودن هر یک از افراد، نقش مهمی در بروز کم کاری و کند پیش رفتن یک کار
جمعی است که این خود باعث می‌شود تا کار جمعی خوب پیش نرود و عدم همکاری و
اختلافات میان آنان شکل گیرد.

این رفتارشناس در پایان  درباره پیشبرد
راهکار‌های افزایش فرهنگ کار جمعی در جوامع امروز، بیان کرد: اعتماد، اولویت مهم
درکار جمعی است وقتی افراد در کار جمعی به یکدیگر اعتقاد داشته باشند باعث
انسجام و پیشبرد اهداف مهم برای ایجاد سازندگی د ر جوامع امروز است،

دوری
از خود رأی بودن هر یک از افراد، اگر در کار جمعی خود رأی بودن مطرح نباشد
هم از ایده‌های جدید و نظرات یکدیگر بهره می جویند هم اختلافات در بین آنان
حل خواهد شد، هماهنگی و دقت و سرعت که یک نوع چیدمان منظم میان آنان است
که باعث میشود تا افراد بتوانند اهداف خود را در مسیر درست و مطلوب در
جامعه پیش ببرند.