برای یک جدایی!

تمام قد تعظیم میکنیم
نه برای یک فیلم
نه برای یک اسکار
نه برای یک فرد
برای یک جدایی
قصه سرزمینی که توسط اصغر فرهادی به دنیا شناسانده شد