برخى از معلمین ما زن هستند و من مجبورم براى تمرکز به چهره معلم‏نگاه کنم . با توجه به اینکه آنها حجاب درستى ندارند وظیفه چیست؟
جواب :  


  در مورد نگاه کردن به صورت استاد در موارد ضرورى -چنان چه نگاه کردن از روى ریبه نباشد مانعى ندارد.هم چنین در مورد موهاى آنان افتادن چشم به آنها حرمتى ندارد ولى نگاه کردن عمدى به موى آنان حرام است.