برنده مناظره احتمالی بوش و احمدی نژاد؟!

«سی. ان. ان» بعد از آنکه دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران از جرج بوش، رئیس جمهوری آمریکا دعوت به مناظره کرد و کاخ سفید این دعوت را رد نمود، اقدام به یک نظرسنجی کرده است.


به گزارش سرویس رسانه آریا، شبکه خبرى سى.ان.ان در یک نظرسنجى از بینندگان خود پرسیده است «برنده مناظره احمدى نژاد و بوش در مورد مسایل جهانى کدام یک خواهد بود، بوش یا احمدى نژاد؟».نتیجه قضاوت بییندگان این شبکه در مورد قدرت استدلال طرفین ۶۳ به ۳۷ درصد به نفع احمدى نژاد بوده است.نظرسنجیهاى مشابهى نیز توسط شبکه هاى دیگر خبرى انجام شده است که تقریباً همین نتایج را تأیید مى کنند.سى ان ان همچنین در پى برگزارى مانور ضربت ذوالفقار در نظرسنجى دیگرى پرسیده است که آیا آزمایش موشکى ایران اسباب نگرانى شده است که ۶۶ درصد شرکت کنندگان آزمایش موشکى ایران را نگران کننده تشخیص نداده اند.