برنده واقعی کیست؟

 شرکت بخت آزمایی آلمان در مقابل ۱۴۸.۳ میلیون یورو بلیتی که فروخت ۳۷.۶ میلیون یورو جایزه داد. این بزرگترین جایزه بخت آزمایی آلمان است.
قیمت بلیت برنده ۹.۵ یورو بود که در راین وستفالیای شمالی در منطقه غرب آلمان فروخته شد اما با این که قرعه کشی روز شنبه انجام شد تا صبح دوشنبه برنده مراجعه نکرده بود.
شماره برنده ۴۸ و ۴۱ و ۳۴ و ۳۱ و ۳۰ و ۲۸ بود.