بزهای میمون نما و درخت پیما

images/20070528/boz.jpg جام جم آنلاین: نوعی بز در یکی از صحراهای مغرب زندگی می کند که با خوردن برگ درختان تغذیه می کند.
به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه ، بزها جدا از خوردن برگ درختان ، از میوه تلخ آن ها نیز استفاده می کنند.
جانورشناسان این بزها را که با مشقت زیادی بالای درخت می روند شبیه میمون ها دانسته اند.