بعضی آدمها…

بعضی آدمهــــــا یهـو میــان . . . !یهـو زندگیـتـــــو قشنگ میکنن . . . !یهـو میشن همــــــه ی دلخـوشیت . . . !یهـو میشن دلیـل خنــــــده هات . . . !یهـو میشن دلیل نفس کشیــــدنت . . . ! … بـعــــد همینجـوری یهـو میــــــرن . . . !یهـو گنـــــــــــد میـزنن بـه آرزوهــــات . . . !یهـو میشن دلیل همــــــــه ی غصــه هات و همـــــــه ی اشکات . . . !یهـو میشن سبب بالا نیـــومدن نفسـت . . . !‏»