بلند کردن ۲۲ دختر در مسابقه قوی ترین مردان + عکس

تصویری که مشاهده می کنید مربوط به رقابتهای قوی ترین مردان در کانادا است.

به گزارش سه نسل، در یکی از مراحل این رقابتها شرکت کنندگان باید ۲۲ زن را با وزن بیش ۲۰۰۰ پوند را بلند کرده و به صورت تعادلی نگه دارند.