بهترین لحظات زنندگی از نگاه چارلی چاپلین

To fall in love
عاشق شدن

To laugh until it hurts your stomach
آنقدر بخندی که
دلت درد بگیره

To find mails by the thousands when you return from a
vacation.
بعد از اینکه از
مسافرت برگشتی ببینی هزار تا نامه
داری

To listen to your favorite song in the radio.
به آهنگ مورد
علاقت از رادیو گوش بدی

To go to bed and to listen while it rains outside.
به رختخواب بری و
به صدای
بارش بارون گوش بدی

To leave the Shower and find that the towel is warm
از حموم که اومدی
بیرون ببینی حو له ات گرمه !

To clear your last exam.
آخرین امتحانت رو
پاس کنی

To receive a call from someone, you don””t see a
lot, but you want to.
کسی که معمولا
زیاد نمی‌بینیش ولی دلت می‌خواد
ببینیش بهت تلفن کنه

To find money in a pant that you haven””t used
since last year.
توی شلواری که تو
سال گذشته ازش استفاده نمی‌کردی
پول پیدا کنی

To laugh at yourself looking at mirror, making faces.
برای خودت تو آینه شکلک در
بیاری و بهش بخندی !!!

To laugh without a reason.
بدون دلیل
بخندی

To wake up and realize it is still possible to sleep for a
couple of hours.
از خواب پاشی و
ببینی که چند ساعت دیگه هم
می‌تونی بخوابی !

To hear a song that makes you remember a special person.
آهنگی رو گوش کنی
که شخص خاصی رو
به یاد شما می‌یاره

To watch the sunset from the hill top.
از بالای تپه به
غروب خورشید نگاه کنی

To feel butterflies! In the stomach every time that you see
that person.
وقتی “اونو”
میبینی دلت هری بریزه پایین !

To pass time with your best friends.
لحظات خوبی رو با
دوستانت سپری کنی

To see people that you like, feeling happy
کسانی رو که
دوستشون داری رو خوشحال ببینی

To take an evening walk along the beach.
عصر که شد کنار
ساحل قدم بزنی

To have somebody tell you that he/she loves you.
یکی رو داشته
باشی که بدونید دوستت داره

remembering stupid things done with stupid friends. To
laugh …….laugh. ……..and laugh ……
یادت بیاد که
دوستای احمقت چه کارهای احمقانه
ای کردند و بخندی و بخندی و …….
باز هم بخندی

These are the best moments of life….
اینها بهترین
لحظه‌های زندگی هستند

Let us learn to cherish them.
قدرشون
روبدونیم

“Life is not a problem to be solved, but a gift to be
enjoyed”
زندگی یک هدیه
است که باید ازش لذت برد نه مشکلی
که باید حلش کرد
وقتی
زندگی ۱۰۰ دلیل برای
گریه کردن
به تو نشان
میده
تو ۱۰۰۰ دلیل برای
خندیدن
به اون نشون
بده.