به سلامتی مامان و بابا ها!

به سلامتی مادر
که وقتی غذا سر سفره کم بیاد
اولین کسی که از اون غذا دوس نداره خودشه . . .

 

به سلامتی همه باباهایی که رمز تموم کارتهای بانکیشون شماره شناسنامشونه!

 

یادی بشه از بابای دوستمون سیدرضاموسوی