به پای هم پیر بشید یعنی چی؟

زن و شوهر پیر در کنار هم

زن و شوهر پیر در کنار هم