بکارگیرى خبرنگاران آلمانى براى جاسوسى در زمان صدر اعظم پیشین این کشور

یک هفته نامه آلمانى فاش کرد آژانس اطلاعات خارجى المان در زمان گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین این کشور برخى روزنامه نگار و خبرنگار را براى جاسوسى اجیر مى کرده است .

به گزارش سرویس بین الملل آریا به نقل از خبرگزارى فرانسه ، هفته نامه آلمانى فوکس به استناد برخى اسناد و مدارک داخلى اژانس اطلاعات خارجى آلمان نوشت این اژانس به بیست تن از خبرنگاران ازاد شبکه هاى مختلف رادیو تلویزیونى بین یکصد و پنجاه تا یکهزار یورو براى جاسوسى و جمع اورى اطلاعات محرمانه کشورهاى دیگر حقوق پرداخت کرده است.


این هفته نامه نوشت یکى از این خبرنگاران براى پوشش دادن عملیات جاسوسى خود در یکى از کشورهاى اروپاى شرقى اقدام به گشایش دفتر خبرى کرده است .