تأثیر ابزارهای ارتباطی بر روابط خانوادگی

گاهی ابزارهای ارتباطی مانند تلفن همراه و اینترنت به سردی روابط اعضای خانواده می‌ افزاید و موجب کاهش ارتباطات افقی بین اعضای خانواده با یکدیگر می‌ شوند.

جعفربای در گفت‌وگو با مُخبر حوزه جوانان وخانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهارداشت: شوربختانه شکاف نسلی بین اعضای خانواده بیگانگی دیگری را فراهم ساخته که گویا آنان هیچ گونه درد و غم، شادی و آرزوی مشترکی ندارند.

وی افزود:‌ باید شرایطی را در خانواده فراهم نمود تا ارتباطات افقی بین اعضای خانواده به صورت چهره به چهره افزایش یابد. کثرت ارتباطات بین فردی در خانواده زمینه ‌های بیشتری را برای گفت‌وگو خانوادگی فراهم می‌ کند و مدیریت دقیق گفتمان خانوادگی می‌ تواند مقدمات تفاهم بیش‌تر بین اعضای خانواده ‌ها را با یکدیگر افزایش داده و زمینه ‌های نشاط در خانواده ‌ها را تقویت کند.

این آسیب شناس تأکید نمود: هر قدر شناخت در خانواده نسبت به یکدیگر بیش‌تر باشد انسجام و همبستگی نیز قوی تر خواهد شد و این امر موجبات همبستگی و تعلقات بین اعضای خانواده را افزایش داده و این پدیده زمینه ‌های مهرورزی را بین اعضای خانواده ‌ها مستحکم تر می‌ کند.

بای افزود: جبران فقدان محبت بین اعضای خانواده باعث می‌ شود که با هم بودن در خانه، لذت و خوشی نداشته باشد و باید تلاش نمود تا اعضای خانواده غمخوار و پشتیبان یکدیگر شوند.

وی در پایان بیان کرد: اعضای خانواده باید از یکدیگر در شرایط خاص دفاع کنند. بیگانگی اعضای خانواده از یکدیگر نشان بیماری نهاد خانواده است و انسجام و همبستگی، مهر و محبت، نشاط و شادی از دسته ویژگی ‌های خانواده ‌های سالم است.