تادانشجونباشی نمیفهمی

قانون پایستگی واحد: واحد ها نه از بین میروند و نه پاس میشوند بلکه از ترمی به ترم دیگر انتقال میابند!
تقلب : یک سری اعمال ننگین که در صورت این کاره بودن شخص امتحان دهنده آخر عاقبت خوش و خرمی دارد: نوع خاصی از هلو برو تو گلو!
شب امتحان : شبی که در آن نسکافه و قهوه از والیوم ده هم خواب آورتر می شوند شب رقص و پایکوبی کلمات جزوه و کتاب بر روی سسلسله اعصاب محیطی و مرکزی دانشجو!

دانشجویان ساکن خوابگاه : جنگجویان کوهستان!
دانشجویان پرسر و صدا : گروه لیان شان پو!
خانواده دانشجویان : بینوایان!
انتخاب درس افتاده : زخم کهنه!
اولین امتحان : جدال با سرنوشت!
مراقبین امتحان : سایه عقاب!
تقلب : عملیات سری!
روز دریافت کارنامه : روز واقعه!
اعتراض دانشجو : بایکوت!
اعتراض برای کیفیت غذا : می خواهم زنده بمانم!
دانشجوی اخراجی : مردی که به زانو در آمد!
آینده تحصیل کرده : دست فروش!
رئیس دانشگاه : مرد نامرئی!
استاد راهنما : گمشده!
دانشجویی که تغییر رشته داده : بازنده!
سرویس دانشگاه : اتوبوسی به سوی مرگ!
کتابخانه دانشگاه : خانه عنکبوتان (به استثنای دانشگاههای علوم پزشکی)!
اتوماسیون تغذیه : آژانس شیشه ای!
التماس برای نمره : اشک کوسه!
سوار شدن به اتوبوس : یورش!
ترم آخر : بوی خوش زندگی!
تسویه حساب : خط پایان!
عمر دانشجو : بر باد رفته!
مسئول خوابگاه : کارآگاه گجت!