تبدیل نمی‌توانم به می‌توانم! (عکس)

تبدیل شکست به پیروزی

تبدیل شکست به پیروزی
با قیچی نگاهتان «نمی‌توانم» را به «می‌توانم» تبدیل کنید!