تحقیقی در دانشگاه..

در تحقیقی در یکی از دانشگاهها خواسته شده بود از دخترها و پسرها (بطور جداگانه) چیزی بنویسند که درآن هم از کلمه عشق و هم س ک س استفاده شده باشد.دخترها نوشته بودند: هنگامی که دو انسان بالغ و آگاه، با شور و علاقه وصف ناشدنی و به صورتی کاملا عمیق و برای رسیدن به تعالی و تکامل، گام در جاده ی عشق می نهند ، طبیعی است که احترام بسیاری برای هم قائل باشند و بنابراین به طرز کاملا روحانی و معنوی برای جامعه قابل قبول خواهد بود که آن ها در قبال این تعهد آسمانی که نسبت به هم پیدا کرده اند، در قالب یک عمل فیزیکی، با هم س ک س داشته باشند.و . . . . .و پسرها نوشته بودند: س ک س رو عشقه . . . !”.

چگونه یک زن را تحت تاثیر قرار دهیم:او را ببوسید، او را در آغوش بگیرید، از او تعریف کنید، او را بخندانید، او را دوست داشته باشید، به نگرانیهایش اهمیت دهید، او را غافلگیر کنید، برای او هدیه بخرید، از او محافظت کنید، به او گوش دهید و از او پشتیبانی کنید. چگونه یک مرد را تحت تاثیر قرار دهیم: . .لخت شوید . . . !!!”