تصاویری از بدنام شدن افسر آمریکایی پس از حمله با اسپری فلفل

«جان پایک» افسر آمریکایی پس از حمله با اسپری فلفل بر سر و صورت دانشجویان روی زمین نشسته در دانشگاه یو سی دیویس باعث واکنشهای زیادی از سوی معترضین شده و تصاویر این اقدام، از سوی معترضین در جریان تجمعات مورد استفاده قرار گرفته است.