تصاویر توحش اروپایی (گاو بازی)
دستیاران گاوبازها در حال آماده شدن برای اجرای برنامه در میدان گاوبازی شهر

گاوباز مکزیکی آماده اجرای برنامه در میدان گاوبازی اصلی شهر، پامپلونا ـ اسپانیاتعدد نیزه و خنجرها باعث شدت آسیب دیدگی عضلات کمر، شانه و گردن گاو می شود و حیوان را در حالت شوک، بیحالی و زاری قرار می دهد….


لاشه گاو توسط اسبی به دور زمین کشیده می‌شود تا همه بیننده ها لذت وافر ببرند.