تصاویر/ نقاشی‌های جالب سورئال

این نقاشی‌های سورئال خطای دید توسط “اولگ شاپلیاک” ایجاد شده اند، هر پرتره سورئال در دل خود دارای چند نقاشی دیگر است. اولگ، بافت اولیه نقاشی های خود را از آثار هنری معروف طراحی کرده و درون آن ها هم نقاشی های توهم زایی را به کار برده که تاثیر آن ها را بر روی افراد دو چندان می سازد. بسیاری از نقاشی های اولگ انعکاس رویاها و خاطرات هستند.