تصاویر: پدر و مادر سید حسن نصرالله

پدر و مادر سید حسن نصرالله در در کوچه پس کوچه‌های باریک ضاحیه ( جنوب)بیروت بدون هیچ گونه ترتیبات امنیتی تنها زندگی خود را سپری می کنند.https://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/2010%5C7%5C14%5Cimg634147183459687500.jpghttps://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/2010%5C7%5C14%5Cimg634147184079218750.jpg