تصویر: بدل عربی احمدی نژاد؟!


بدل عربی احمدی نژاد؟!مجری شبکه عرب زبان ” المجد” که ظاهرا شباهت زیادی با دکتر احمدی نژاد دارد