تصویر: جسد زنده یاد تختی

هنوز این سوال مطرح است که تختی فوت کرد یا ساواک او را به شهادت رساند…