تصویر: حضور سیدحسن خمینی در منزل رضایی و شهید مقدم

۲۷ آبان ۱۳۹۰