تصویر: ساخت توالت عمومی به شکل میدان آزادی در مازندران!


ساخت توالت عمومی به شکل میدان آزادی تهران در یکی از شهرهای استانهای مازندران