تقدیم به اموات…

اگر روزی مقدر شد که با اشکت وضو سازم خدا داند که با چشمانتان هزاران قبله می سازم…….تقدیم به عزیزانم که دیگه روی دنیا خاکی وجود ندارند