تقدیم به تو که مانده ام چه به ناممت

هرگز مغرور نشو

برگ های زرد وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند

و تو درست زمانی از خاطره من می روی که فکر می کنی

جاودانه شده ای !!!!!!!!!!!!

فاصله ی میان عشق و نفرت در دلم فقط یک نفس است

نفسی ساده که وقتی دلم را می سوزانی از سر اه می کشم ………..

یا وقتی به شدت دلتنگ توام فرو می دهمش تا بغضم نشکند و ابروی دلم نریزد

خوب من هرگز مغزور نشو ……………..

وقتی با غرور کنارم می ایستی به تو افتخار می کنم

اما وقتی با غرور از کنارم می گذری

سنگ فرش های فاصله را می شمارم که میان ما مدام بیشتر و بیشتر می شود

و تو می روی و من خیره به قدم های مطمئن تو به این فکر می کنم

که ایا وقتی باز می گردی هنوزم درهای دلم به روی تو باز خواهد بود یا نه ؟

کاش عاشق ماندن هم به اندازه ی عاشق شدن اسان بود

تقدیم به تو که مانده ام چه به ناممت

نویسنده:سوگل