تکلیف تلفن همراه معلوم نشد!

هیات منصفه نتوانست درباره مجازات مردی که متهم است تلفن همراه دوستش را به زور به گلوی او فرو کرده است ، تصمیم بگیرد.
به گزارش اسوشیتدپرس ، هیات منصفه پس از نیم روز مشورت اعلام کرد در این مورد به بن بست رسیده است.
مارلون براندوجیل ، ۲۴ ساله ، متهم است در ماه دسامبر در جریان بگو مگو با ملیندا ابل ، ۲۵ ساله ، تلفن همراه او را به گلویش فرو کرده است.
او این اتهام را رد می کند و می گوید خود ملیندا تلفن را قورت داد تا او نفهمد شب با چه کسی حرف می زده است.
ابل شهادت داد که آن شب به علت مصرف الکل عقلش کار نمی کرده و به یاد نمی آورد چطور شد که تلفن در گلویش گیر کرد.پزشک اورژانس تلفن را از گلوی خانم درآورد.