تنهایی

• تنهایی را باید با خط بریل می نوشتند!
شنیدنش کافی نیست…
باید لمسش کرد…

• چـــــه آســـــــان ..

جدا می شـــود
پـــیچ

از هرزگیِ
مُهـــــــــره