تنها خدا*-*–*–*-*–*-

خدا تنها روزنه ی امیدی است که هیچگاه بسته نمی شود .
تنها کسی است که با دهانی بسته می توان صدایش کرد!
با پای شکسته به سراغش می توان رفت.
تنها خریدار است که اجناس شکسته را بهتر بر می دارد.
تنها کسی است که وقتی همه رفتند می ماند.
وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید، وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود وتنها عزیزیست که دلش با بخشیدن آرام میگیرد نه با تنبیه کردن!
برایت خدا آرزو دارم