تهران، تربیت‌مدرس و‌شریف برترین دانشگاه‌های کشور درISI

رییس مرکز منطقه‌یی اطلاع رسانی علوم و فن‌آوری(ISC) با اشاره به عدم دقت برخی نویسندگان مقالات در ذکر وابستگی سازمانی از دانشگاه‌های تهران، تربیت‌مدرس و صنعتی‌شریف به عنوان دانشگاه‌های برتر کشور در جمع ‌١٢ دانشگاه ایرانی دارای بیش از ‌٢� � مقاله ISI یاد کرد.دکتر جعفر مهراد در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تولید علم ایران را در ISI در سال‌های اخیر قابل توجه ذکر کرد و اظهار داشت: تولید علم ایران براساس ISI در سال‌های ‌٢� � ۵ و ‌٢� � ۶ و ‌٢� � ٧ به ترتیب ‌۵۵٨٢ مدرک، ‌۶٧۵� مدرک و ‌٩� ۶١ مدرک (مستند) است.به گفته وی، رشدی که علم ایران در فاصله ‌٢� � ۵ – ‌٢� � ۶ و ‌٢� � ۶ – ‌٢� � ٧ داشته به ترتیب ‌٩٢/٢� درصد و ‌٢۴/٣۴ درصد است.وی افزود: علاوه بر تعداد مقالات دانشمندان ایرانی در ISI که از شتاب درخور توجه‌ای برخوردار بوده، تعداد مجلاتی که از جمهوری اسلامی ایران در ISI به ثبت رسیده نیز رو به افزایش است، به طوری که تعداد مجلاتی که در نظام ISI از جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده، نوزده عدد می‌باشد.رییس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فن‌آوری پیرامون تولید علم در دانشگاه‌های کشور اظهار کرد: اهمیت دانشگاه‌های کشور در میزان تولیدات علمی است که به همت استادان و محققان این دانشگاه‌ها انجام می‌پذیرد و چون توان علمی دانشگاه‌ها در مقایسه با یکدیگر متفاوت است، تولیدات علمی آنها نیز از یکدیگر متفاوت می‌باشد.دکتر مهراد در ارائه آمار تولیدات علمی دانشگاه‌های ایران خاطرنشان کرد: دوازده دانشگاه کشور، بیش از دویست مقاله تولید کرده‌اند که به ترتیب شامل دانشگاه‌های تهران با ‌١١۵۶ مقاله، تربیت مدرس با ‌۶� ۵ مقاله، صنعتی شریف با ‌۵٧٢ مقاله، آزاد اسلامی با ‌۵۴٨ مقاله (کل واحدهای دانشگاه آزاد)، علوم پزشکی شهید بهشتی با ‌۴٧٨ مقاله، علوم پزشکی تهران با ‌۴� ٨ مقاله، شیراز با ‌۴� ۴ مقاله، صنعتی امیرکبیر با ‌٣٩٨ مقاله، علم و صنعت ایران با ‌٣٣۵ مقاله، علوم پزشکی شیراز با ‌٢٨١ مقاله، صنعتی اصفهان با ‌٢۴١ مقاله و فردوسی مشهد با ‌٢١٣ مقاله است.وی در عین حال با اشاره به درج اسامی دانشگاه‌ها به‌ صورت‌های متفاوت گفت: اسامی دانشگاه‌ها در ISI به صور مختلف درج شده که علت آن عدم دقت نویسندگان در ذکر وابستگی سازمانی (دانشگاه مورد نظر) می‌باشد.دکتر مهراد در خصوص تولید علم در حوزه علوم انسانی نیز اظهار کرد: در سال ‌٢� � ٧ در مجموع تعداد ‌٣٩١ مقاله توسط دانشمندان ایرانی حوزه علوم انسانی در مجلاتی که در موسسه ISI نمایه می‌شوند، ارائه شده است که این تعداد، آمار تمام مقالات علوم انسانی نیست که در سایر مجلات چاپ شده و چون از نظر آماری نمی‌توان به این نوع تولیدات دسترسی پیدا کرد، لذا بیان کل مقالات علوم انسانی تولید شده در سال ‌٢� � ٧ مشکل است، مگر آنکه گردآوری اطلاعات در باب مقالات علوم انسانی به طور مستقیم از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران دریافت شود.