توزیع سی دی و شب نامه های کاظمینی بروجردی

تعدادی سی دی و شبنامه از سخنرانی آقای کاظمینی بروجردی توسط هیت امنای مسجد مولی الموحدین حضرت علی(ع) شهرستان بیرجند پیدا و اقدام به جمع آوری آن شده است.

به گزارش سرویس اخبار ویژه خبرگزاری آریا،  از قرار معلوم شبنامه و سی دی های مذکور در دفاع از عملکرد مشارالیه طی سخنرانی های قبل بوده است که این سی دی ها در کنار قرآن و برخی دیگر نیز در درون قرآن در قسمت بانوان جاسازی شده و قرارگرفته بود که یکی از هیات امناء مسجد مذکور که جهت مرتب نمودن فضای آن مسجد برای برگزاری مراسم دعا برای خواهران رفته بوده است از موضوع مطلع و اقدام به جمع آوری آنها نموده که به غیر از یک مورد اقدام به شکستن بقیه آنها می نماید.


لازم به ذکر است، همزمان با مسجد مذکور در چند مسجد دیگر در سطح بیرجند نیز اقدام مشابهی صورت پذیرفته است.