تو از کجا می آیی…

تو از کجا می آیی

از کدامین سرزمین

از کدامین دیار شکفتن و جوانه زدن

که قفل های دلم را به اشاره می گشایی

که در حریم خلوت عاشقانه من

تنها جلوه ی یگانه ای؟؟

چگونه نرم می آیی

چگونه نرم و اهسته می آیی

که من ، منی که تمام شب بیدارم

صدای پایت را نمی شنوم

ظهورت به دیداری مشتاق آنچنان آرام

که هجوم لطیف عطر یاس بهارانی

تو از کجا می آیی

از کدامین قبیله مهرورزی

که بر قامت بلند احساسم حلقه های عشق را پیراهنی

تو از کجا می آیی

ای آشنا با زمزمه های گنگ تنم

که پرواز انبوه پروانه ها را به تصویر می کشی

و قلبت آشیان تمام ستاره هاست

نامت را با من بگو!