تو همان هستی که..

بدان و بفهم که این تو هستی که زندگی را بسوی خود جلب می کنی..

تو همان هستی که می اندیشی هر باوری را که به خود تلقین کنی همان را تجربه خواهی کرد.

هر بار که تو خود را کوچک ببینی، خدا را نفی کرده ای.

آنچه زندگی برایت پیش می آورد دوست داشته باش.

غریزه ی اولیه شما بقا و برزیستی نیست. بلکه برابری و برادری و عشق است.

عشق هیچگونه نیازی ندارد، این همان چیزی است که از آن پدید می آید. اگر عشق تو به دیگری نیازی بوجود آورد دیگر آنرا نمی توان عشق نامید، بلکه یک نمونه ی تقلبی است.

انسان در عشق باید دهنده باشد نه دریافت کننده.

وقتی تو کسی را کنترل می کنی آنچه می خواهی بدست می آوری. وقتی آنها را آزاد می گذاری آنها به آنچه می خواهند می رسند