جادوگر مکزیکی برای بازی ایران

خدا به داد برسد من باب این که فی الحال در مملکت مکزیک یک مرد جادوگر که در فن طلسمات اسوده ماهر و حاذق بوده آورده اند تا از برای فوتبال مملکت ایران ، طلسم و جادو کرده ، لعنته الله علیهم اجمعین ، چه ها که نمی کنند این کفار. فی الحال شایع شده که سر این غائله اتومی نیز کفار حربی جادوگر و رمال و دعانویس به کار گماشته ، العهده علی الراوی.
علی ای حال فعلا آقایان فوتبالیست از هر قماش دچار اشکال شده یکی پایش شکسته ، رفته پیش شکسته بند ، یکی زخم معده اش عود کرده و یکی زرد زخم گرفته ، آدم حیرت می کند از این همه درد و مرض که در قماش فوتبالیست جماعت افتاده.
ایضا از یک سو بین سردسته فدراسیون و زعمای تربیت بدنی افتراق افتاده هیچ بعید نیست این تفرقه و دو دستگی نیز از گور آن جادوگر مکزیکی بلند شده باشد. بای نحو کان آقایان فدراسیون مرده خود را به اقصا نقاط هند و پاکستان و فلات تبت گسیل کرده از برای این که یک باطل السحری ، مهره ماری ، جگر کفتاری ، چیزی از این قبیل از برای زدودن چشم زخم و نفوذ آقایان فوتبالیست در دل حریف و رقیب و رفیق موثر افتد. ان شاءالله.
فی الحال هر کس در مملکت هم بوده بیکار ننشیند ، به دعا مشغول شود بلکه آنچه این کفار رشته اند پنبه شود ، ان شاءالله.
اما هر چه هست این نیکبخت واحدی ، از بخت نیکی که داشته و این جباری از جبر روزگار ، جادو رویشان اثر کرده از تیم ملی عقب افتاده اند ، خدا به داد بقیه ، من جمله مهدوی کیا و هاشمیان و کریمی برسد. ان شاءالله تعالی.