جدال نابرابر ماهواره و تلویزیون + کاریکاتور

روزنامه شرق کارتون زیر را با عنوان جدال نابرابر در صفحه آخر خود منتشر کرد.