جدایی ها چگون شکل می گیرند ؟ نظر شما ؟؟؟؟

۱- به برخی جایزه می دهند به برخی میگن بتمرک
به “جدایی نادر از سیمین” جایزه دادن به “جدایی من و تو” دست بیل هم نمیدن