جسد زنى دو سال به تماشای تلویزیون‌ مشغول بود!

 جسد یک زن در آپارتمانش واقع در لندن در حالى که جلوى تلویزیون نشسته بود پس از دو سال از گذشت زمان مرگ کشف شد .

این زن که جویس وینسنت نام دارددو سال پیش در سال ۲۰۰۳ و در روزهاى کریسمس جان سپرده است.جسد وى در حالى کشف شد که تلویزیون خانه و بخارى همچنان روشن بود.به علت آنکه جسد این زن تاحد زیادى فاسد شده بود کارشناسان با استفاده از سوابق دندانپزشکى و تطبیق آن ها با دندانهاى متوفى موفق به تائید هویت او شدند.جسد وى زمانى کشف شد که ماموران براى دریافت اجاره عقب افتاده‌اش که به‌هزاران پوند رسیده بود به خانه‌اش مراجعه کرده بودند.در اطراف این زن تعداد زیادى هدایاى بسته بندى شده وجود داشت که موفق‌نشد آن‌ها را به کسانى که دوست داشت بدهد .