جشنواره بادبادک ‌ها در فرانسه‎ +عکس

جشنواره بادبادک ها در فرانسه‎

خبرگزاری مهر: سی امین جشنواره بین المللی بادبادک ها در فرانسه‎ برگزار شد.

جشنواره بادبادک ها در فرانسه‎

جشنواره بادبادک ها در فرانسه‎

جشنواره بادبادک ها در فرانسه‎

جشنواره بادبادک ها در فرانسه‎

جشنواره بادبادک ها در فرانسه‎

جشنواره بادبادک ها در فرانسه‎

جشنواره بادبادک ها در فرانسه‎

جشنواره بادبادک ها در فرانسه‎

جشنواره بادبادک ها در فرانسه‎

جشنواره بادبادک ها در فرانسه‎

جشنواره بادبادک ها در فرانسه‎

جشنواره بادبادک ها در فرانسه‎

سی امین جشنواره بین المللی بادبادک ‌ها در فرانسه‎ برگزار شد.