جوان خوبم

زانوی غم به بغل مگیر ،که خدای متعال هماره پشتیبان توست .
آن که دندان دهد نان دهد .روزگار خوشی ات می رسد .خدای مهربانت را صدا بنما
در نیمه شبی که همه خوابند وچشمانشان گرم خواب شده است .
تنها قدرتی که می تواند دل های شکسته را ترمیم نماید اوست .
الله نور آسمان ها وزمین ،به سوی فطرتت بر گرد ،رو به سوی خالق مهربانت بکن
وپیشانی بر خاک بنه وبا تضرع وزاری از او بخواه ،ای مهربان بی همتا
وای قادر متعال ،من غیر از تو چه کسی را دارم ،بر من رحم فرما
واز هر راهی که خود مصلحت می دانی ،مشکلم حل بنما ،یا الله ……..
اگر مشکل محبت وعشقی هم باشد ،خدای مهربان بین مرد وقلبش حایل است
ومی تواند نظرها را عوض کند (ان الله یحول بین المرء وقلبه ).
اوست که می تواند هر کاری بکند .پس بر او توکل کن ،حد اقل توکلی که به یک
پزشک جراح می کنی وخودت را در اختیار او می گذاری .
پس بگو با من :أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ (انبیا ء
معبودى جز تو نیست منزهى تو راستى که من از ستمکاران بودم (