از غرق شدن در مصرف تا قناعت به قدر کفایت!

امام علی درباره قناعت به حد کفایت چه می گوید

هر کس به مقدار کفایت، قناعت کند، آسایش می‏ یابد و برای خویش زمینه گشایش فراهم می ‏کند.

✍️ امام علی علیه السلام