حقیقتی جالب برای آنانی که می خواهند زندگی خود را بسازند

اگر
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
برابر باشد با
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶

آیا برای خوشبختی و موفقیت تنها تلاش سخت کافیست؟
تلاش سخت (Hard work)
H+A+R+D+W+O+R+K
۸+۱+۱۸+۴+۲۳+۱۵+۱۸+۱۱= ۹۸ %

آیا دانش صد در صد ما را به موفقیت می رساند؟
دانش (Knowledge)
K+N+O+W+L+E+D+G+E
۱۱+۱۴+۱۵+۲۳+۱۲+۵+۴+۷+۵= ۹۶ %

عشق چگونه ؟
عشق (Love)
L+O+V+E
۱۲+۱۵+۲۲+۵= ۵۴ %

خیلی از ما فکر می کردیم که اینها مهمترین باشند، مگه نه ؟!
پس چه چیز ۱۰۰ % را می سازد ؟؟؟

پول ؟
پول (Money)
M+O+N+E+Y
۱۳+۱۵+۱۴+۵+۲۵= ۷۲ %

نه
اینها کافی نیستند، پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟!
.
.
.
نگرش (Attitude)
A+T+T+I+T+U+D+E
۱+۲۰+۲۰+۹+۲۰+۲۱+۴+۵= ۱۰۰ %

آری !
اگر نگرشمان را به زندگی، گروه و کارمان عوض کنیم
زندگی ۱۰۰% خواهد شد
نگرش، همه چیز را عوض می کند
نگاهت را تغییر بده و چشمهایت را دوباره بشوی
همه چیز عوض می شود