حمله وطن‌امروز به سیدحسن خمینی

در ادامه این مطلب آمده: در اینکه امام‌‌(ره)، پدربزرگ بزرگوار جنابعالی بودند شکی نیست اما اینکه شما چه مقدار در این میان از حق مالکیت برخوردار باشید برای‌مان جای بسی تامل است. باید یادآور شویم که اماممان امام امت است و در حاشیه پدربزرگ شما. حسینیه جمارانش جزئی از تاریخمان است و مگر جزئی از تاریخ را می‌شود پلمب کرد یا به بهانه تعمیرات اجازه برگزاری مراسم در حرمش را نداد؟