حکایتی از ملانصرالدین درباره خدا

خدا کجا نیست؟

یکی از دوستان ملانصرالدین به کنایه از او پرسید:
اگر بگوئی خدا کجاست یک سکه به تو می دهم .
ملانصرالدین پاسخ داد : اگر بگوئی خدا کجا نیست ، دو سکه به تو می دهم.