حکایت باقی

چه بیراهه رفتیم ای دوست

از جمع راهها که به باقی رسیده است

زمان کجاست؟

دارد زمانه میبردش در ساحت نظاره ی تاریخ هستی ام

مردی که مرود به آوای بازها

شاید..شاید..

در این تباهی ها در این همیشه باقی ها

داستانی ناگفتنی بوده است

در خلوت تمامی بیراهه های من

چه بیراهه رفتیم ای دوست

تا بت عاشقانه ی خویش

وتا اولین تا اولین حکایت باقی باقی باقی باقی