خاطره مهران رجبی در جبهه

فارس- مهران رجبی را همه می شناسند. چهره ای که بیشتر در نقش های کمدی او را دیده اید.

در میان تصاویری که از سال های دفاع مقدس در اختیار داشتیم چهره ای به چشممان آشنا آمد. تصویر یکی از بازیگران سینما و تلویزیون که در سال های جنگ از او عکس گرفته شده بود. این عکس در سال ۶۵ و منطقه ای میان جفیر و جزیره مجنون گرفته شده است.

خاطره مهران از جنگ:

تازه وارد منطقه شده بودم، بهم گفتند چون بچه سد کرج هستی باید راننده قایقی که از جفیر به سمت مجنون می رود بشوم.

 کار اصلی ما رساندن مهمات و نیرو به جزیره بود. روز اول، کارمان تا ساعت ۹ شب در منطقه طول کشید.

 ماموریت جدیدمان رساندن سه تا از جنازه های شهدا به عقب بود. با عین الله جوانمردی به سمت عقب راه افتادیم . هوا تاریک بود و راستش خیلی می ترسیدیم که راه را اشتباهی برویم و سر از منطقه عراقی ها در بیاوریم.

به همین دلیل مجبور شدیم شب را میان نیزارها تا صبح بمانیم و فردا صبح پشت سر یکی از قایق های خودی به سمت نیروهای ایرانی حرکت کردیم.

۰۳ مهر ۱۳۸۹