خانم ها از دید افراد مشهور + عکس

چند جمله ی کوتاه در باره خانم ها به دید نویسندگان مشهور

Cartoon Bride Holding a Bouquet

دختران ۲ دسته اند : دسته اول آنهایی که زیبا هستند وفورا ازدواج میکنند و دسته دیگر آنهایی که به دانشگاه میروند

(شاو)

زن از این متأثر نمیشود که به او توجه کنید، بلکه تأثر او از این است که به او توجه کنید و بعد از او دور شوید

(تواین)

Angry Woman Throwing Her Cell Phone

با زنان همانطور که با کودکان سر و کار دارید رفتار کنید ولی همانطور که با ملکه صحبت میکنید با او سخن بگویید

(وایلد)

Cartoon of a Crazy Woman in a Straight Jacket

کار زن افراط و تفریط است، اگه دوست بدارد از شدت محبت بی زار میشود و وای به حال زمانی که دشمنی پیدا کند

(ولتر)

Cartoon of a Surprised Woman, Cooking

از دستپخت زن تعریف کن تا در کنار اجاق خود را قربانی کند

( دیل کارنگی)

ازدواج کار خوبی است، ولی بهتر است این کار را انجام ندهید

(سامبرست)

زن چون کراوات است، هم مرد را زیبا نگه میدارد هم حلقوم او را می فشارد

(ویکتور هوگو)

Spry Old Woman Running With a Walker

در زندگی یک مرد ۲ روز ارزش دارد : روزی که با زنی آشنا میشود و روزی که او را به خاک می سپارد

(ویکتور هوگو)

Intimidating Businesswoman Giving the Evil Eye

نگهبان زن زشتی اوست(مثل عربی)