خانه ای در لبه پشت بام / عکس

هنرمند کره ای “هوسو” خانه ای واقعی در بالای ساختمان سالن جیکوبز در محوطه دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو ساخته است.
خانه ای در لبه پشت بام
خانه ای در لبه پشت بام
خانه ای در لبه پشت بام
خانه ای در لبه پشت بام