خانۀ عشق کجاست ؟

خانۀ عشق کجاست ؟

من فقط می دانم

ناشناسی هر شب

پنجرۀ خواب مرا

می کوبد

یک سبد

گل و پروانه و باران

در باغ شبم می ریزد

و لبخند زنان

پشت دلم می پیچد

کفشهایش

لب رؤیای دلم جا ماندست

و نمی دانم من

خانۀ عشق کجاست